نوبت دهی اینترنتی

اعضاء محترم دفتر پرستاری بیمارستان تخصصی کودکان شهید فهمیده

 

مترون بیمارستان : سرکار خانم هاجر میرزازاده اکبرپور (داخلی: 209)

سوپروایزر بالینی / سوپروایزر آموزش به بیمار : سرکار خانم معصومه صمدی 

سوپروایزر آموزشی / کارشناس هماهنگ کننده ایمنی : سرکار خانم مریم رمضانی (داخلی: 220)

سوپروایزر کنترل عفونت / سوپروایزر بالینی : سرکار خانم مژده سمیعی

سوپروایزر بالینی : سرکار خانم مژگان سوفاری

سوپروایزر بالینی : سرکار خانم مرضیه نادری

سوپروایزر بالینی : سرکار خانم فاطمه علی محمدی

Template settings