نوبت دهی اینترنتی

اعضاء محترم واحد حسابداری بیمارستان شهید فهمیده:

 

مدیر مالی : جناب آقای ساسان مردوار (داخلی: 279)

مسئول واحد درآمد : سرکار خانم اعتمادی

واحد دریافت و پرداخت : جناب آقای علی شریفی (داخلی: 275)

مسئول صندوق : سرکار خانم مریم فضلعلی (داخلی: 

دفتر دار : جناب آقای غلامرضا عبدی (داخلی: 266)

 

Template settings