نوبت دهی اینترنتی

واحد تدارکات بیمارستان

 

مسئول واحد تدارکات: جناب آقای داوود آقائی (داخلی: 202)

مسئول انبار: جناب آقای مجید مشکین قلم

واحد تدارکات

Template settings