نوبت دهی اینترنتی

بینش و ارزش ها

از آنجائیکه توفیق خدمت به بیماران محترم و نجات جان انسان ها در زمره برترین عبادات قرار دارد و نجات یک انسان، از سوی شارع مقدس با نجات جان تمامی انسان ها برابر محسوب شده است و فلذا منشور حقوق کارکنان بیمارستان شهید فهمیده تدوین گردید تا با رویت آن خدمت متناسب با شأن و منزلت بیماران گرامی فراهم گردد. حق در این منشور به معنی اختیار، توانائی و مصونیت است. کارکنان میتوانند در مواردی بزرگوارانه از حقوق خود بگذرند.

حقوق کارکنان بیمارستان:

1 .حق مصونیت از هرگونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری.

2 .حق داشتن امنیت برای ادعای وظائف شغلی اعم از امنیت مالی، جانی، شغلی.

3 .حق حمایت، مساعدت قضائی از سوی مسئولین، در مواردی که بعلت انجام وظائف شغلی مورد پیگرد قرار می گیرند.

4 .حق امتناع از انجام دادن اعمال خالف اصول و قواعد حرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار میشود و حق پایبندی به سوگندنامه های حرفه ای در حدود شرع و قانون.

5 .حق تصمیم گیری بر پایه اصول علمی و قانونی و پروتکل های مصوب و حق داشتن استقلال در تصمیم گیری ها در حدود وظائف.

6 .حقبرخورداری از سلوکمناسبو تکریماز سوی مسئولینو کارکنانو مأموراندولتی، بازرسان، بیماران و همراهان ایشان.

7 .بر اساس ماده 607 قانون تمرد نسبت به مأمورین دولتی و ماده 606 و 606 قانون حتک حرمت به اشخاص، پرسنل بیمارستان در قبال تهدید و توهین به افراد از طرف قانون حمایت میشوند.

Template settings