نوبت دهی اینترنتی

 

آقای دکتر مهدی جعفری

رئیس بیمارستان

آقای روح الله هاشمی

  مدیر بیمارستان

خانم هاجر میرزازاده اکبرپور

مدیر پرستاری بیمارستان

آقای ساسان مردوار 

مدیر امور مالی بیمارستان 

آقای یاور انصاری 

مدیر امور اداری بیمارستان 

Template settings