آقای دکتر مهدی جعفری

 

سرپرست بیمارستان

آقای محمد باقر مهاجر

 کارشناس رادیولوژی        

 مدیر امور اجرائی

خانم هاجر میرزازاده اکبرپور

کارشناس پرستاری            

مترون بیمارستان

آقای ساسان مردوار 

مدیر امور مالی بیمارستان 

آقای مصطفی کرمی 

مدیر امور اداری بیمارستان 

Template settings