نوبت دهی اینترنتی

بخش رادیولوژی و سونوگرافی در طقه فوقانی اورژانس مجاور درمانگاه فوق تخصصی می باشد 

واحد رادیولوژی به صورت 24 ساعته 

واحد سونوگرافی با وقت قبلی روزهای شنبه و سه شنبه  پذیرای مراجعین عزیز است 

شماره تماس : 55411217 داخلی 247 

رئیس بخش : سرکار خانم دکتر پدر زاده 

سوپروایزر : سرکار خانم صبا کدخدائی 

در حال حاضر بخش با استفاده از کادر مجرب در زمینه انجام گرافی های ساده کودکان و اطفال عزیز آماده پاسخگویی است 

Template settings