بخش اورژانس :

رئیس بخش : خانم دکتر طاهره محمدصالحی 

سرپرستار : خانم لشگری لیسانس پرستاری 

موقعیت مکانی : طبقه همکف ساختمان درمانگاه 

شماره تماس : 02155404330 داخلی 215

تعداد تخت اورژانس تحت نظر :7 تخت 

تعداد تخت اورژانس حاد : 4 تخت 

کلیه مراجعین پس از شرح حال گیری اولیه در واحد تریاژ به پزشک اورژانس / واحد پذیرش ارجاع می گردند 

Template settings