آزمایشگاه بیمارستان تخصصی کودکان شهید فهمیده  واقع در حیاط بیمارستان مجاور بخش اداری با استفاده از کادر مجرب در زمینه خون گیری از کودکان دلبند شما به صورت 24 ساعته فعالیت می نماید 

شماره تماس : 55411217 داخلی 230 

رئیس بخش : سرکار خانم دکتر مهدوی      سوپروایزر : سرکار خانم بابائی 

 

Template settings