نوبت دهی اینترنتی

آزمایشگاه بیمارستان تخصصی کودکان شهید فهمیده  واقع در حیاط بیمارستان مجاور بخش اداری با استفاده از کادر مجرب در زمینه خون گیری از کودکان دلبند شما به صورت 24 ساعته فعالیت می نماید 

شماره تماس : 55404330 و 55404331 داخلی 230 

رئیس بخش : سرکار خانم دکتر ناظر      سوپروایزر : سرکار خانم بابائی 

 

Template settings