بیمارستان شهید فهمیده- سونوگرافی و نوار مغز
سونوگرافی و نوار مغز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/20 | 
سونوگرافی روزهای زوج و نوار مغز  روزهای فرد از 2-7 با تعرفه دولتی
 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید فهمیده:
http://iums.ac.ir/find.php?item=41.45884.99068.fa
برگشت به اصل مطلب