دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه كلينيك
  • راهنماي مراجعين
  • درباره ماراهنماتاريخچه

برنامه پزشکان در ماه جاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
org_logoorg_logo
org_logo برنامه کشیک پزشکان بیمارستان شهید فهمیده بهمن 1398
ایام هفته تاریخ ویزیت ایام تعطیل بخش مقیم صبح  
درمانگاه صبح
 
 
مقیم عصر
 
درمانگاه عصر
 
 
مقیم شب
 
 
درمانگاه شب1
 
درمانگاه شب 2  
انکال
 
3شنبه 1/11   دکترجهانفر دکترحاتم دکترفرزبود دکترنژادجواد دکترنعمتی زاده دکترزمردی   دکترجهانفر
4شنبه 2/11   دکترجهانفر دکترصالحی دکترفرزبود دکترازغندی دکترکزازی دکترمعنوی دکتررضایی دکترجهانفر
5شنبه 3/11 نتا دکترنژادجواددکترنژادجواد دکترحاتم دکترازغندی دکترامانی دکترنعمتی زاده دکترمقدسی دکترآشتی جو دکترنژادجواددکترنژادجواد
جمعه 4/11 دکترجهانفر دکترابوالفتحی دکترصالحی دکترمعنوی دکترنصری دکترکزازی دکترنعمتی زاده   دکترجهانفر
شنبه 5/11   دکترصالحی دکترروحی دکترفرزبود دکترصفوی دکترمعنوی دکتررضایی   دکترصالحی
1شنبه 6/11   دکترحاتم دکترنژادجواد دکتراردویی دکترنژادجواد دکترنعمتی زاده دکترنصری دکترآشتی جو دکترحاتم
2شنبه 7/11   دکترروحی دکترصالحی دکترفرزبود دکترامانی دکترکزازی دکترنصری دکتررضایی دکترروحی
3شنبه 8/11   دکترحاتم دکترجهانفر دکترازغندی دکترنژادجواد دکترنعمتی زاده دکترکزازی دکترآشتی جو دکترحاتم
4شنبه 9/11 دکترحاتم دکترابوالفتحی دکترصفوی دکترازغندی دکترفرزبود دکتراعتماد دکترزمردی   دکترحاتم
5شنبه 10/11   دکترنژادجواد دکترجهانفر دکترصفوی دکترامانی دکترکزازی دکترآشتی جو   دکترنژادجواد
جمعه 11/11 دکترجهانفر دکترابوالفتحی دکترمقدسی دکترفرزبود دکترصفوی دکترکزازی دکترزمردی   دکترجهانفر
شنبه 12/11   دکترجهانفر دکترحاتم دکترنصری دکترامانی دکترنعمتی زاده دکترنصری دکتررضایی دکترجهانفر
1شنبه 13/11   دکترروحی دکترنژادجواد دکتراردویی دکترنژادجواد دکترنعمتی زاده دکترمعنوی دکترآشتی جو دکترروحی
2شنبه 14/11   دکترصالحی دکترروحی دکترفرزبود دکترامانی دکترنصری دکتررضایی   دکترصالحی
3شنبه 15/11   دکترجهانفر دکترحاتم دکترصفوی دکترنژادجواد دکترنعمتی زاده دکترآهاری دکترآشتی جو دکترجهانفر
4شنبه 16/11   دکترصالحی دکترروحی دکترفرزبود دکترصفوی دکتراعتماد دکترکزازی دکتررضایی دکترصالحی
5شنبه 1710   دکترنژادجواد دکترصالحی دکترازغندی دکترامانی دکترنعمتی زاده دکترمقدسی   دکترنژادجواد
جمعه 18/11 دکترروحی دکترابوالفتحی دکترصفوی دکترمعنوی دکترازغندی دکترکزازی دکترنعمتی زاده   دکترروحی
شنبه 19/11   دکترروحی دکترصالحی دکترفرزبود دکترامانی دکترمعنوی دکترزمردی دکتررضایی دکترروحی
1شنبه 20/11   دکترصالحی دکترنژادجواد دکتراردویی دکترازغندی دکترکزازی دکترنصری دکترآشتی جو دکترصالحی
2شنبه 21/11   دکترروحی دکترصالحی دکترازغندی دکترفرزبود دکترنعمتی زاده دکترنصری دکتررضایی دکترروحی
3شنبه 22/11 دکترصالحی دکترروحی دکترصفوی دکترازغندی دکترامانی دکترمعنوی دکترزمردی   دکترصالحی
4شنبه 23/11   دکترجهانفر دکترحاتم دکترفرزبود دکترازغندی دکتراعتماد دکترمعنوی   دکترجهانفر
5شنبه 24/11   دکترنژادجواد دکترروحی دکترازغندی دکترصفوی دکترمعنوی دکترآشتی جو   دکترنژادجواد
جمعه 25/11 دکترنژادجواد دکترنصری دکترصفوی دکترازغندی دکترفرزبود دکترمعنوی دکترزمردی   دکترنژادجواد
شنبه 26/11   دکترحاتم دکترجهانفر دکترفرزبود دکترازغندی دکترنعمتی زاده دکترکزازی   دکترحاتم
1شنبه 27/11   دکترجهانفر دکترنژادجواد دکتراردویی دکترنژادجواد دکترنعمتی زاده دکترنصری دکترآشتی جو دکترجهانفر
2شنبه 28/11   دکترصالحی دکترروحی دکترازغندی دکترفرزبود دکترکزازی دکترنصری دکتررضایی دکترصالحی
3شنبه 29/11   دکترحاتم دکترجهانفر دکترفرزبود دکترصفوی دکترنعمتی زاده دکترآهاری دکترآشتی جو دکترحاتم
4شنبه 30/11   دکترحاتم دکترنژادجواد دکترازغندی دکترنژادجواد دکترکزازی دکتراعتماد دکتررضایی دکترحاتم
 
 

دفعات مشاهده: 9490 بار   |   دفعات چاپ: 401 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر