دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه كلينيك
  • راهنماي مراجعين
  • درباره ماراهنماتاريخچه

برنامه پزشکان در ماه جاری

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
                                                                   برنامه کشیک پزشکان بیمارستان شهید فهمیده شهریور ۱۳۹۹
ایام هفته تاریخ ویزیت ایام تعطیل بخش مقیم صبح  
درمانگاه صبح
 
 
مقیم عصر
 
درمانگاه عصر
 
 
مقیم شب
 
 
درمانگاه شب۱
 
درمانگاه شب ۲  
انکال
 
شنبه ۱/۶   دکتر حاتم دکترجهانفر دکترفرزبود دکترفرزبود دکتررضایی دکترمعنوی   دکتر حاتم
۱شنبه ۲/۶   دکترروحی دکترنژادجواد دکترنژادجواد دکترنژادجواد دکترنصری دکترکزازی   دکترروحی
۲شنبه ۳/۶   دکترجهانفر دکترروحی دکترازغندی دکترازغندی دکتررضایی دکترنصری   دکترجهانفر
۳شنبه ۴/۶   دکترجهانفر دکترحاتم دکترنژادجواد دکترنژادجواد دکترآشتی جو دکترمعنوی   دکترجهانفر
۴شنبه ۵/۶   دکترنژادجواد دکترجهانفر دکترصفوی دکترصفوی دکتررضایی دکترکزازی   دکترنژادجواد
۵شنبه ۶/۶   دکترنژادجواد دکترحاتم دکترامانی دکترامانی دکترمعنوی دکترمعنوی   دکترنژادجواد
جمعه ۷/۶ دکترحاتم دکترازغندی دکترازغندی دکترامانی دکترامانی دکترنصری دکترمعنوی   دکترحاتم
شنبه ۸/۶ دکترروحی دکترصفوی دکترصفوی دکترفرزبود دکترفرزبود دکترنصری دکترمعنوی   دکترروحی
۱شنبه ۹/۶ دکترنژادجواد دکترامانی دکترامانی دکترصفوی دکترصفوی دکترنصری دکترمعنوی   دکترنژادجواد
۲شنبه ۱۰/۶   دکترروحی دکترصالحی دکترفرزبود دکترفرزبود دکتررضایی دکترنصری   دکترروحی
۳شنبه ۱۱/۶   دکترروحی دکترحاتم دکترنژادجواد دکترنژادجواد دکترآشتی جو دکترمعنوی   دکترروحی
۴شنبه ۱۲/۶   دکترحاتم دکترصالحی دکترازغندی دکترازغندی دکترکزازی دکترمعنوی   دکترحاتم
۵شنبه ۱۳/۶   دکترنژادجواد دکترصالحی دکترامانی دکترامانی دکترنصری دکترمقدسی   دکترنژادجواد
جمعه ۱۴/۶ دکترحاتم دکترازغندی دکترازغندی دکترامانی دکترامانی دکترکزازی دکترنصری   دکترحاتم
شنبه ۱۵/۶   دکترصالحی دکترجهانفر دکترصفوی دکترصفوی دکترنصری دکترکزازی   دکترصالحی
۱شنبه ۱۶/۶   دکترجهانفر دکترنژادجواد دکترازغندی دکترازغندی دکترمعنوی دکترنصری   دکترجهانفر
۲شنبه ۱۷/۶   دکترصالحی دکترروحی دکترامانی دکترامانی دکترنصری دکترکزازی   دکترصالحی
۳شنبه ۱۸/۶   دکترحاتم دکترصالحی دکترنژادجواد دکترنژادجواد دکترآشتی جو دکترمعنوی   دکترحاتم
۴شنبه ۱۹/۶   دکترجهانفر دکترحاتم دکترفرزبود دکترفرزبود دکترکزازی دکترمعنوی   دکترجهانفر
۵شنبه ۲۰/۶   دکترنژادجواد دکترروحی دکترازغندی دکترازغندی دکترمقدسی دکترکزازی   دکترنژادجواد
جمعه ۲۱/۶ دکترصالحی دکترفرزبود دکترفرزبود دکترازغندی دکترازغندی دکترکزازی دکترمعنوی   دکترصالحی
شنبه ۲۲/۶   دکترجهانفر دکترروحی دکترصفوی دکترصفوی دکترمعنوی دکترکزازی   دکترجهانفر
۱شنبه ۲۳/۶   دکترصالحی دکترنژادجواد دکترفرزبود دکترفرزبود دکترآشتی جو دکترمعنوی   دکترصالحی
۲شنبه ۲۴/۶   دکترروحی دکترصالحی دکترازغندی دکترازغندی دکترنصری دکترکزازی   دکترروحی
۳شنبه ۲۵/۶   .دکترجهانفر دکترحاتم دکترنژادجوادکترنژادجواد دکترنژادجوادکترنژادجواد دکترکزازی دکترمعنوی   .دکترجهانفر
۴شنبه ۲۶/۶   دکترحاتم دکترنژادجواد دکترفرزبود دکترفرزبود دکترمعنوی دکترکزازی   دکترحاتم
۵شنبه ۲۷/۶   دکترنژادجواد دکترجهانفر دکترامانی دکترامانی دکترمعنوی دکترنصری   دکترنژادجواد
جمعه ۲۸/۶ دکترجهانفر دکترمقذسی دکترمقدسی دکترصفوی دکترصفوی دکترنصری دکترکزازی   دکترجهانفر
شنبه ۲۹/۶   دکترروحی دکترصالحی دکترفرزبود دکترفرزبود دکترکزازی دکترنصری   دکترروحی
۱شنبه ۳۰/۶   دکترحاتم دکترنژادجوا د دکترنژادجواد دکترنژادجواد دکترنصری دکترکزازی   دکترحاتم
۲شنبه ۳۱/۶   دکترصالحی دکترروحیی دکترصفوی دکترصفوی دکترکزازی دکترنصری   دکترصالحی
 
 
    
برنامه کشیک پزشکان شهریور ماه ۱۳۹۹
ایام هفته تاریخ
شنبه ۱/۶
۱شنبه ۲/۶
۲شنبه ۳/۶
۳شنبه ۴/۶
۴شنبه ۵/۶
۵شنبه ۶/۶
جمعه ۷/۶
شنبه ۸/۶
۱شنبه ۹/۶
۲شنبه ۱۰/۶
۳شنبه ۱۱/۶
۴شنبه ۱۲/۶
۵شنبه ۱۳/۶
جمعه ۱۴/۶
شنبه ۱۵/۶
۱شنبه ۱۶/۶
۲شنبه ۱۷/۶
۳شنبه ۱۸/۶
۴شنبه ۱۹/۶
۵شنبه ۲۰/۶
جمعه ۲۱/۶
شنبه ۲۲/۶
۱شنبه ۲۳/۶
۲شنبه ۲۴/۶
۳شنبه ۲۵/۶
۴شنبه ۲۶/۶
۵شنبه ۲۷/۶
جمعه ۲۸/۶
شنبه ۲۹/۶
۱شنبه ۳۰/۶
۲شنبه ۳۱/۶
 
انکال
 
دکتر حاتم
دکترروحی
دکترجهانفر
دکترجهانفر
دکترنژادجواد
دکترنژادجواد
دکترحاتم
دکترروحی
دکترنژادجواد
دکترروحی
دکترروحی
دکترحاتم
دکترنژادجواد
دکترحاتم
دکترصالحی
دکترجهانفر
دکترصالحی
دکترحاتم
دکترجهانفر
دکترنژادجواد
دکترصالحی
دکترجهانفر
دکترصالحی
دکترروحی
.دکترجهانفر
دکترحاتم
دکترنژادجواد
دکترجهانفر
دکترروحی
دکترحاتم
دکترصالحی
 

دفعات مشاهده: 13497 بار   |   دفعات چاپ: 581 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر