دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه كلينيك
  • راهنماي مراجعين
  • درباره ماراهنماتاريخچه

برنامه پزشکان در ماه جاری

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
                                                                   برنامه کشیک پزشکان بیمارستان شهید فهمیده مرداد ۱۴۰۰
ایام هفته تاریخ ویزیت ایام تعطیل بخش مقیم صبح  
درمانگاه صبح
 
 
مقیم عصر
 
درمانگاه عصر
 
 
مقیم شب
 
 
درمانگاه شب۱
 
درمانگاه شب ۲  
انکال
 
جمعه ۱/۵/۱۴۰۰ دکتر جهانفر دکتر مقدسی دکترازغندی دکترفرزبود دکترامانی دکترکزازی دکترمعنوی   دکتر جهانفر
شنبه ۲/۵/۱۴۰۰   دکترحاتم دکترروحی دکترفرزبود دکترصفوی دکترنصری دکترغفاری   دکترحاتم
۱شنبه ۳/۵/۱۴۰۰   دکترجهانفر دکترنژادجواد دکترنژادجواد دکتراردویی دکترنصری دکترفقیهان   دکترجهانفر
۲شنبه ۴/۵/۱۴۰۰   دکترروحی دکترصالحی دکترازغندی دکترابراهیمی دکترنصری دکترفقیهان   دکترروحی
۳شنبه ۵/۵/۱۴۰۰   دکترحاتم دکترجهانفر دکترنژادجواد دکترمقدسی دکترمیرمحمدی دکترمعنوی   دکترحاتم
۴شنبه ۶/۵/۱۴۰۰   دکترصالحی دکترنژادجواد دکترامانی دکترازغندی دکترکزازی دکترنصری   دکترصالحی
۵شنبه ۷/۵/۱۴۰۰ دکترحاتم دکترامانی دکترصفوی دکترفرزبود دکتراعتماد دکترمعنوی دکترکزازی   دکترحاتم
جمعه ۸/۵/۱۴۰۰ دکترصالحی دکترازغندی دکترامانی دکترصفوی دکترفرزبود دکترکزازی دکترمعنوی   دکترصالحی
شنبه ۹/۵/۱۴۰۰   دکترجهانفر دکترصالحی دکترفرزبود دکترصفوی دکترمعنوی دکترغفاری   دکترجهانفر
۱شنبه ۱۰/۵/۱۴۰۰   دکترحاتم دکترنژادجواد دکترنژادجواد دکتراردویی دکترکزازی دکترفقیهان   دکترحاتم
۲شنبه ۱۱/۵/۱۴۰۰   دکترصالحی دکترروحی دکترازغندی دکترامانی دکترمعنوی دکترفقیهان   دکترصالحی
۳شنبه ۱۲/۵/۱۴۰۰   دکترجهانفر دکترحاتم دکترنژادجواد دکترمقدسی دکترمیرمحمدی دکتر سپهری   دکترجهانفر
۴شنبه ۱۳/۵/۱۴۰۰   دکترروحی دکترنژادجواد دکترفرزبود دکتر صفوی دکتر کزازی دکتر معنوی   دکترروحی
۵شنبه ۱۴/۵/۱۴۰۰   دکترنژادجواد دکترصالحی دکتر ازغندی دکتر اعتماد دکتر مقدسی دکتر معنوی   دکترنژادجواد
جمعه ۱۵/۵/۱۴۰۰ دکترجهانفر دکتر مقدسی دکتر ازغندی دکتر فرزبود دکتر صفوی دکتر کزازی دکتر نصری   دکترجهانفر
شنبه ۱۶/۵/۱۴۰۰   دکترصالحی دکترحاتم دکتر صفوی دکتر فرزبود دکتر معنوی دکتر غفاری   دکترصالحی
۱شنبه ۱۷/۵/۱۴۰۰   دکترروحی دکترنژادجواد دکتر نژاد جواد دکتر اردویی دکتر کزازی دکتر نصری   دکترروحی
۲شنبه ۱۸/۵/۱۴۰۰   دکترصالحی دکترروحی دکتر فرزبود دکتر ابراهیمی دکتر معنوی دکتر کزازی   دکترصالحی
۳شنبه ۱۹/۵/۱۴۰۰   دکترحاتم دکترجهانفر دکتر نژاد جواد دکتر مقدسی دکتر میر محمدی دکتر سپهری   دکترحاتم
۴شنبه ۲۰/۵/۱۴۰۰   دکترروحی دکترصالحی دکتر ازغندی دکتر امانی دکتر نصری دکتر کزازی   دکترروحی
۵شنبه ۲۱/۵/۱۴۰۰   دکترنژادجواد دکترحاتم دکتر امانی دکتر اعتماد دکتر مقدسی دکتر نصری   دکترنژادجواد
جمعه ۲۲/۵/۱۴۰۰ دکترنژادجواد دکتر ازغندی دکتر مقدسی دکتر فرزبود دکتر صفوی دکتر کزازی دکتر نصری   دکترنژادجواد
شنبه ۲۳/۵/۱۴۰۰   دکترروحی دکترجهانفر دکتر صفوی دکتر امانی دکتر معنوی دکتر غفاری   دکترروحی
۱شنبه ۲۴/۵/۱۴۰۰   دکترجهانفر دکترنژادجواد دکتر نژاد جواد دکتر اردویی دکتر کزازی دکتر نصری   دکترجهانفر
۲شنبه ۲۵/۵/۱۴۰۰   دکترحاتم دکترروحی دکتر امانی دکتر ابراهیمی دکتر نصری دکتر کزازی   دکترحاتم
۳شنبه ۲۶/۵/۱۴۰۰   دکترجهانفر دکترحاتم دکتر فرزبود دکتر مقدسی دکتر میرمحمدی دکتر سپهری   دکترجهانفر
۴شنبه ۲۷/۵/۱۴۰۰ دکترروحی دکتر مقدسی دکتر ازغندی دکتر صفوی دکتر اعتماد دکتر معنوی دکتر نصری   دکترروحی
۵شنبه ۲۸/۵/۱۴۰۰ دکترنژادجواد دکتر ازغندی دکتر امانی دکتر فرزبود دکتر صفوی دکتر میرمحدی دکتر نصری   دکترنژادجواد
جمعه ۲۹/۵/۱۴۰۰ دکترروحی دکتر مقدسی دکتر ازغندی دکتر امانی دکتر فرزبود دکتر معنوی دکتر نصری   دکترروحی
شنبه ۳۰/۵/۱۴۰۰   دکترجهانفر دکترصالحی دکتر ازغندی دکتر صفوی دکتر کزازی دکتر غفاری   دکترجهانفر
۱شنبه ۳۱/۵/۱۴۰۰   دکترصالحی دکترنژادجواد دکتر نژاد جواد دکتر اردویی دکتر کزازی دکتر صپهری   دکترصالحی
 
 
 
                                                                   برنامه آنکال کشیک پزشکان بیمارستان شهید فهمیده مرداد ۱۴۰۰
 
 
 
 
ایام هفته تاریخ آنکال
جمعه ۱/۵/۱۴۰۰ دکتر جهانفر
شنبه ۲/۵/۱۴۰۰ دکترحاتم
۱شنبه ۳/۵/۱۴۰۰ دکترجهانفر
۲شنبه ۴/۵/۱۴۰۰ دکترروحی
۳شنبه ۵/۵/۱۴۰۰ دکترحاتم
۴شنبه ۶/۵/۱۴۰۰ دکترصالحی
۵شنبه ۷/۵/۱۴۰۰ دکترحاتم
جمعه ۸/۵/۱۴۰۰ دکترصالحی
شنبه ۹/۵/۱۴۰۰ دکترجهانفر
۱شنبه ۱۰/۵/۱۴۰۰ دکترحاتم
۲شنبه ۱۱/۵/۱۴۰۰ دکترصالحی
۳شنبه ۱۲/۵/۱۴۰۰ دکترجهانفر
۴شنبه ۱۳/۵/۱۴۰۰ دکترروحی
۵شنبه ۱۴/۵/۱۴۰۰ دکترنژادجواد
جمعه ۱۵/۵/۱۴۰۰ دکترجهانفر
شنبه ۱۶/۵/۱۴۰۰ دکترصالحی
۱شنبه ۱۷/۵/۱۴۰۰ دکترروحی
۲شنبه ۱۸/۵/۱۴۰۰ دکترصالحی
۳شنبه ۱۹/۵/۱۴۰۰ دکترحاتم
۴شنبه ۲۰/۵/۱۴۰۰ دکترروحی
۵شنبه ۲۱/۵/۱۴۰۰ دکترنژادجواد
جمعه ۲۲/۵/۱۴۰۰ دکترنژادجواد
شنبه ۲۳/۵/۱۴۰۰ دکترروحی
۱شنبه ۲۴/۵/۱۴۰۰ دکترجهانفر
۲شنبه ۲۵/۵/۱۴۰۰ دکترحاتم
۳شنبه ۲۶/۵/۱۴۰۰ دکترجهانفر
۴شنبه ۲۷/۵/۱۴۰۰ دکترروحی
۵شنبه ۲۸/۵/۱۴۰۰ دکترنژادجواد
جمعه ۲۹/۵/۱۴۰۰ دکترروحی
شنبه ۳۰/۵/۱۴۰۰ دکترجهانفر
۱شنبه ۳۱/۵/۱۴۰۰ دکترصالحی
 
    
 
 
 
 
 

دفعات مشاهده: 19638 بار   |   دفعات چاپ: 1421 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر