دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه كلينيك
  • راهنماي مراجعين
  • درباره ماراهنماتاريخچه

برنامه پزشکان در ماه جاری

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

                                                                   برنامه کشیک پزشکان بیمارستان شهید فهمیده آذر ۱۴۰۰
ایام هفته تاریخ ویزیت ایام تعطیل بخش مقیم صبح  
درمانگاه صبح
 
 
مقیم عصر
 
درمانگاه عصر
 
 
مقیم شب
 
 
درمانگاه شب۱
 
 
انکال
 
۲شنبه ۱/۹/۱۴۰۰   دکترصالحی دکترروحی دکترازغندی دکتراملنی دکترکزازی دکترنصری دکترصالحی
۳شنبه ۲/۹/۱۴۰۰   دکترحاتم دکترجهانفر دکترنژادجواد دکترازغندی دکترمیرمحمدی دکترمعنوی دکترحاتم
۴شنبه ۳/۹/۱۴۰۰   دکترنژادجواد دکترروحی دکترازغندی دکتراعتماد دکترکزازی دکترمعنوی دکترنژادجواد
۵شنبه ۴/۹/۱۴۰۰   دکترنژادجواد دکترحاتم دکترامانی دکترابوالفتحی دکترمیرمحمدی دکترمعنوی دکترنژادجواد
جمعه ۵/۹/۱۴۰۰ دکترروحی دکترابوالفتحی دکترابراهیمی دکترمعنوی دکترامانی دکترکزازی دکترنصری دکترروحی
شنبه ۶/۹/۱۴۰۰   دکترحاتم دکترروحی دکترمعنوی دکترمعنوی دکترکزازی دکترغفاری دکترحاتم
۱شنبه ۷/۹/۱۴۰۰   دکترصالحی دکترجهانفر دکترمقدسی دکترابراهیمی دکترغفاری دکترنصری دکترصالحی
۲شنبه ۸/۹/۱۴۰۰   دکترروحی دکترصالحی دکترمقدسی دکترامانی دکترکزازی دکترنصری دکترروحی
۳شنبه ۹/۹/۱۴۰۰   دکترجهانفر دکترحاتم دکترنژادجواد دکترمقدسی دکترکزازی دکترمعنوی دکترجهانفر
۴شنبه ۱۰/۹/۱۴۰۰   دکترصالحی دکترنژادجواد دکترامانی دکتراعتماد دکترکزازی دکترمعنوی دکترصالحی
۵شنبه ۱۱/۹/۱۴۰۰   دکترنژادجواد دکترصالحی دکترمقدسی دکترابوالفتحی دکترمیرمحمدی دکترنصری دکترنژادجواد
جمعه ۱۲/۹/۱۴۰۰ دکترحاتم دکترابوالفتحی دکترامانی دکترمعنوی دکترمقدسی دکترکزازی دکترنصری دکترحاتم
شنبه ۱۳/۹/۱۴۰۰   دکترحاتم دکترجهانفر دکترمعنوی دکترمعنوی دکترغفاری دکترفقیهان دکترحاتم
۱شنبه ۱۴/۹/۱۴۰۰   دکترروحی دکترنژادجواد دکترنژادجواد دکترمقدسی دکترکزازی دکترفقیهان دکترروحی
۲شنبه ۱۵/۹/۱۴۰۰   دکترصالحی دکترروحی دکترمقدسی دکترامانی دکترنصری دکترفقیهان دکترصالحی
۳شنبه ۱۶/۹/۱۴۰۰   دکترجهانفر دکترحاتم دکترنژادجواد دکترمقدسی دکترکزازی دکترمعنوی دکترجهانفر
۴شنبه ۱۷/۹/۱۴۰۰   دکترصالحی دکترنژادجواد دکترمقدسی دکتراعتماد دکترکزازی دکترمعنوی دکترصالحی
۵شنبه ۱۸/۹/۱۴۰۰   دکترنژادجواد دکترروحی دکترمقدسی دکترابوالفتحی دکترمیرمحمدی دکترنصری دکترنژادجواد
جمعه ۱۹/۹/۱۴۰۰ دکترجهانفر دکترابوالفتحی دکترمقدسی دکترمقدسی دکترصفوی دکترکزازی دکترمعنوی دکترجهانفر
شنبه ۲۰/۹/۱۴۰۰   دکترروحی دکترصالحی دکترمعنوی دکترمعنوی دکترنصری دکترفقیهان دکترروحی
۱شنبه ۲۱/۹/۱۴۰۰   دکترجهانفر دکترنژادجواد دکترنژادجواد دکترمقدسی دکترنصری دکترفقیهان دکترجهانفر
۲شنبه ۲۲/۹/۱۴۰۰   دکترروحی دکترصالحی دکترمقدسی دکترصفوی دکترکزازی دکترفقیهان دکترروحی
۳شنبه ۲۳/۹/۱۴۰۰   دکترجهانفر دکترحاتم دکترنژادجواد دکترازغندی دکترکزازی دکترمیرمحمدی دکترجهانفر
۴شنبه ۲۴/۹/۱۴۰۰   دکترحاتم دکترنژادجواد دکترازغندی دکتراعتماد دکترکزازی دکترمعنوی دکترحاتم
۵شنبه ۲۵/۹/۱۴۰۰   دکترنژادجواد دکترجهانفر دکترصفوی دکترابوالفتحی دکترمیرمحمدی دکترنصری دکترنژادجواد
جمعه ۲۶/۹/۱۴۰۰ دکترصالحی دکترابوالفتحی دکترصفوی دکترمعنوی دکترازغندی دکترکزازی دکترنصری دکترصالحی
شنبه ۲۷/۹/۱۴۰۰   دکترصالحی دکترجهانفر دکترصفوی دکترازغندی دکترنصری دکترفقیهان دکترصالحی
یکشنبه ۲۸/۹/۱۴۰۰   دکترحاتم دکترنژادجواد دکترنژادجواد دکترابراهیمی دکترنصری دکترفقیهان دکترحاتم
۲شنبه ۲۹/۹/۱۴۰۰   دکترروحی دکترصالحی دکترازغندی دکترصفوی دکترنصری دکترفقیهان دکترروحی
۳شنبه ۳۰/۹/۱۴۰۰   دکترجهانفر دکترحاتم دکترصفوی دکترازغندی دکترمیرمحمدی دکترمعنوی دکترجهانفر
 
 
 
                                                                   برنامه آنکال کشیک پزشکان بیمارستان شهید فهمیده آذر ۱۴۰۰
 
 
 
 
ایام هفته تاریخ آنکال
۲شنبه ۱/۹/۱۴۰۰ دکترصالحی
۳شنبه ۲/۹/۱۴۰۰ دکترحاتم
۴شنبه ۳/۹/۱۴۰۰ دکترنژادجواد
۵شنبه ۴/۹/۱۴۰۰ دکترنژادجواد
جمعه ۵/۹/۱۴۰۰ دکترروحی
شنبه ۶/۹/۱۴۰۰ دکترحاتم
۱شنبه ۷/۹/۱۴۰۰ دکترصالحی
۲شنبه ۸/۹/۱۴۰۰ دکترروحی
۳شنبه ۹/۹/۱۴۰۰ دکترجهانفر
۴شنبه ۱۰/۹/۱۴۰۰ دکترصالحی
۵شنبه ۱۱/۹/۱۴۰۰ دکترنژادجواد
جمعه ۱۲/۹/۱۴۰۰ دکترحاتم
شنبه ۱۳/۹/۱۴۰۰ دکترحاتم
۱شنبه ۱۴/۹/۱۴۰۰ دکترروحی
۲شنبه ۱۵/۹/۱۴۰۰ دکترصالحی
۳شنبه ۱۶/۹/۱۴۰۰ دکترجهانفر
۴شنبه ۱۷/۹/۱۴۰۰ دکترصالحی
۵شنبه ۱۸/۹/۱۴۰۰ دکترنژادجواد
جمعه ۱۹/۹/۱۴۰۰ دکترجهانفر
شنبه ۲۰/۹/۱۴۰۰ دکترروحی
۱شنبه ۲۱/۹/۱۴۰۰ دکترجهانفر
۲شنبه ۲۲/۹/۱۴۰۰ دکترروحی
۳شنبه ۲۳/۹/۱۴۰۰ دکترجهانفر
۴شنبه ۲۴/۹/۱۴۰۰ دکترحاتم
۵شنبه ۲۵/۹/۱۴۰۰ دکترنژادجواد
جمعه ۲۶/۹/۱۴۰۰ دکترصالحی
شنبه ۲۷/۹/۱۴۰۰ دکترصالحی
یکشنبه ۲۸/۹/۱۴۰۰ دکترحاتم
۲شنبه ۲۹/۹/۱۴۰۰ دکترروحی
۳شنبه ۳۰/۹/۱۴۰۰ دکترجهانفر
 
    
 
 
 
 
 

دفعات مشاهده: 21725 بار   |   دفعات چاپ: 1446 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر