بخش نوزادان :

رئیس بخش : جناب آقای دکتر میر فرهاد میر محمدی

سرپرستار : خانم معصومه عمروان 

12 تخت بستری نوزادان 

موقعیت : جنب داروخانه بیمارستان 

نوزادان با مشکلات سپسیس ، پنومونی و  زردی نوزاد در این بخش بستری می گردند  

Template settings