دفتر پرستاری بیمارستان تخصصی کودکان شهید فهمیده :

سرکار خانم هاجر میرزازاده اکبرپور   : مترون بیمارستان

سرکار خانم مژگان سوفاری : سوپروایزر بالینی

سرکار خانم مریم رمضانی : سوپروایزر آموزشی / کارشناس هماهنگ کننده ایمنی

سرکار خانم معصومه صمدی : سوپروایزر بالینی / سوپروایزر آموزش به بیمار

سرکار خانم مرضیه نادری  : سوپروایزر بالینی

سرکار خانم فاطمه علی محمدی : سوپروایزر بالینی

Template settings