شنبه یک شنبه  دو شنبه سه شنبه  چهارشنبه  پنجشنبه 
آسم و آلرژی دکتر اصغریان ساعت 15:00
 
       
قلب و عروق
دکتر تولایی ساعت 14:00
  دکتر گودرزی ساعت 14:00      
خون و آنکولوژی دکتر باهوش ساعت 08:00 دکتر باهوش ساعت 08:00 دکتر باهوش ساعت 09:00
دکتر باهوش ساعت 08:00
دکتر باهوش ساعت 08:00
 
ریه و بیماریهای تنفسی        
دکتر عشقی ساعت 13:00
 
غدد،متابولیسم و رشد دکتر عیدیان ساعت 09:30
دکتر عیدیان ساعت 09:30
 
دکتر عیدیان ساعت 09:30
   
روماتولوژی    
دکتر برزمینی ساعت 09:00
     
جراحی
 
        دکتر سالک ساعت 09:00
نفرولوژی
 
دکتر گلچین ساعت 10:00     دکتر گلچین ساعت 16:00  
مغرو اعصاب دکتررسولی نژاد ساعت 14:00
 
    دکتررسولی نژاد ساعت 10:30    توار مغز با وقت قبلی 
گوارش   دکتر اخوان ساعت 14:00  دکتر نصر ساعت 12:00   دکتر نصر ساعت 09:00  
Template settings