بخش اطفال 2:

رئیس بخش : خانم دکتر زهرا حاتم متخصص بیماریهای کودکان و نوزادان 

سرپرستار : خانم سلطانی خواه لیسانس پرستاری 

موقعیت مکانی : طبقه همکف ساختمان اصلی بیمارستان 

شماره تماس :02155404330 داخلی 223 

تعداد تخت : 20 تخت بستری اطفال 

در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا صرفا بیماریهای تنفسی با تشخیص کرونا در این بخش بستری می گردند .

Template settings