بیمارستان شهید فهمیده- مدیر عامل
مدیر عامل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

سرکار خانم دکتر فهیمه جهانفر

./files/hospfh/files/1.pdf

برگشت به صفحه اصلی

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید فهمیده:
http://iums.ac.ir/find.php?item=41.7171.49540.fa
برگشت به اصل مطلب