بیمارستان شهید فهمیده- [اخبار پایگاه]
رضایتمندی کادر پرستاری از مدیران پرستاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۹ | 
با عنایت به برنامه ریزی مدیریت پرستاری در خصوص افزایش رضایتمندی پرستاری و رسیدگی به مشکلات کادر پیشگفت و همچنین در راستای اجرای برنامه کمیته صیانت از حقوق شهروندی ، مدیریت پرستاری دانشگاه اقدام به طراحی سامانه ای جهت سنجش میزان رضایتمندی کادر پرستاری از مدیران پرستاری (مترون ،سوپروایزر ، سرپرستار ) مراکز نموده است .

                                                                         http://iran.behkima.ir                                 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید فهمیده:
http://iums.ac.ir/find.php?item=41.30041.60828.fa
برگشت به اصل مطلب