بیمارستان شهید فهمیده- [اخبار پایگاه]
بازدید وزیر محترم بهداشت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۳ | 

در تاریخ 22/3/96 وزیر محترم بهداشت جناب آقای دکتر هاشمی به همراه تعدادی از معاونینش و ریاست محترم دانشگاه ساعت 12 شب بصورت سرزده از بیمارستان کودکان شهید فهمیده بازدید به عمل آوردند.

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید فهمیده:
http://iums.ac.ir/find.php?item=41.30041.38838.fa
برگشت به اصل مطلب