بیمارستان شهید فهمیده- اطلاعات آماری
اطلاعات آماری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

در صد اشغال تخت بیمارستان در مرداد ماه 1397 :   92.61 %

متوسط ویزیت درمانگاه (روزانه ) : 307نفر

متوسط بستری در بخش ( روزانه ) : 14 نفر

متوسط مراجعین اورژانس ( روزانه ) : 207نفر

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید فهمیده:
http://iums.ac.ir/find.php?item=41.10998.50047.fa
برگشت به اصل مطلب