دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه پزشکان در ماه جاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ایام هفته تاریخ ویزیت ایام تعطیل بخش مقیم صبح  
درمانگاه صبح
 
 
مقیم عصر
 
درمانگاه عصر
 
 
مقیم شب
 
 
درمانگاه شب
 
 
 
درمانگاه شب
 
 
 
آنکال
3شنبه 1/3   دکترصالحی دکتروحیدی دکترازغندی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکتروحیدی دکترصباغیان دکترصالحی
4شنبه 2/3   دکترپاسگر دکترروحی دکترفرزبود دکترروحی دکتراعتماد دکترمعنوی   دکترروحی
5شنبه 3/3   دکترنژادجواد دکتروحیدی دکترازغندی دکترفرزبود دکترگنجویی دکترزمردی   دکترنژادجواد
جمعه 4/3 دکترحاتم دکترعلیایی دکترکریمی دکترفرزبود دکترروحی دکترکزازی دکترمعنوی   دکترحاتم
شنبه 5/3   دکترجهانفر دکترحاتم دکترفرزبود دکترسلطانی دکترزمردی دکترجبلی دکترصباغیان دکترجهانفر
1شنبه 6/3   دکترنژادجواد دکترجهانفر دکتراردویی دکترازغندی دکترگنجویی دکترکزازی   دکترنژادجواد
2شنبه 7/3   دکترروحی دکترصالحی دکترفرزبود دکترروحی دکترزمردی دکترعلیایی   دکترروحی
3شنبه 8/3   دکترجهانفر دکترحاتم دکترفرزبود دکترنژادجواد دکترکزازی دکترگنجویی   دکترجهانفر
4شنبه 9/3   دکترپاسگر دکترصالحی دکترازغندی دکترفرزبود دکتراعتماد دکترمعنوی   دکترصالحی
5شنبه 10/3   دکترحاتم دکترنژادجواد دکترفرزبود دکترروحی دکترکزازی دکترگنجویی   دکترحاتم
جمعه 11/3 دکترصالحی دکترابوالفتحی دکترکریمی دکترازغندی دکترروحی دکترزمردی دکترمعنوی   دکترصالحی
شنبه 12/3   دکترصالحی دکتروحیدی دکترجهانفر دکترسلطانی دکترکزازی دکترجبلی دکترصباغیان دکترصالحی
1شنبه 13/3   دکترجهانفر دکترنژادجواد دکتراردویی دکترفرزبود دکترمعنوی دکترگنجویی   دکترجهانفر
2شنبه 14/3 دکتروحیدی دکترازغندی دکترکریمی دکترفرزبود دکترروحی دکترکزازی دکترزمردی   دکتروحیدی
3شنبه 15/3 دکترنژادجواد دکترازغندی دکترروحی دکترفرزبود دکترنژادجواد دکترمعنوی دکتروحیدی دکترصباغیان دکترنژادجواد
4شنبه 16/3 دکترجهانفر دکترفرزبود دکترپاسگر دکترازغندی دکترروحی دکتراعتماد دکترجبلی دکترصباغیان دکترجهانفر
5شنبه 17/3   دکتروحیدی دکترروحی دکترفرزبود دکترازغندی دکترگنجویی دکترمعنوی   دکتروحیدی
جمعه 18/3 دکترجهانفر دکترابوالفتحی دکترفرزبود دکترازغندی دکترروحی دکترزمردی دکتروحیدی   دکترجهانفر
شنبه 19/3   دکترحاتم دکترصالحی دکترجهانفر دکترسلطانی دکترمعنوی دکترجبلی دکترصباغیان دکترحاتم
1شنبه 20/3   دکترنژادجواد دکترجهانفر دکتراردویی دکترازغندی دکترگنجویی دکترکزازی   دکترنژادجواد
2شنبه 21/3   دکترروحی دکترصالحی دکترفرزبود دکترروحی دکترزمردی دکترعلیایی   دکترروحی
3شنبه 22/3   دکتروحیدی دکترحاتم دکترازغندی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترکزازی   دکتروحیدی
4شنبه 23/3   دکترپاسگر دکترروحی دکترفرزبود دکترروحی دکترمعنوی دکتراعتماد   دکترروحی
5شنبه 24/3   دکتروحیدی دکترنژادجواد دکترازغندی دکترجهانفر دکترکزازی دکترگنجویی   دکتروحیدی
جمعه 25/3 دکترنژادجواد دکترپاسگر دکترابوالفتحی دکترازغندی دکترمعنوی دکترمعنوی دکترزمردی   دکترنژادجواد
شنبه 26/3 دکترصالحی دکترابوالفتحی دکترروحی دکترازغندی دکترکزازی دکترکزازی دکترجبلی دکترصباغیان دکترصالحی
1شنبه 27/3   دکترنژادجواد دکترجهانفر دکتراردویی دکترنژادجواد دکترزمردی دکترگنجویی   دکترنژادجواد
2شنبه 28/3   دکترجهانفر دکترحاتم دکترمعنوی دکترروحی دکترعلیایی دکترصباغیان دکترروحی دکترجهانفر
3شنبه 29/3   دکترصالحی دکتروحیدی دکترکزازی دکترنژادجواد دکترکزازی دکترمعنوی   دکترصالحی
4شنبه 30/3   دکترحاتم دکترجهانفر دکترمعنوی دکترروحی دکتراعتماد دکتروحیدی دکترصباغیان دکترحاتم
5شنبه 31/3   دکترصالحی دکترنژادجواد دکتروحیدی دکترکزازی دکترکزازی دکترزمردی   دکترصالحی

دفعات مشاهده: 1429 بار   |   دفعات چاپ: 110 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر