دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه پزشکان در ماه جاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ایام هفته تاریخ ویزیت ایام تعطیل بخش مقیم صبح  
انکال
 
 
مقیم عصر
 
انکال
 
 
مقیم شب
 
 
انکال 1
 
 
انکال 2
 
3شنبه 12/29 دکترنژادجواد دکترازغندی دکترکریمی دکترازغندی دکترنژادجواد دکتراعتماد دکترجبلی
4شنبه 1/1 دکترجهانفر دکترازغندی دکترجهانفر دکترازغندی دکترسهروردی دکترزمردی دکترسهروردی
5شنبه 1/2 دکترنژادجواد دکترفرزبود دکترنژادجواد دکترفرزبود دکترکزازی دکترکزازی دکترگنجوی
جمعه 1/3 دکترجهانفر دکترسهروردی دکترجهانفر دکترفرزبود دکترروحی دکترزمردی دکتراعتماد
شنبه 1/4 دکترنژادجواد دکترسلطانی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترکزازی دکترگنجوی دکترکزازی
1شنبه 1/5 دکترعلیایی دکترجهانفر دکترنژادجواد دکترروحی دکترزمردی دکترسلطانی
2شنبه 1/6 دکترحاتم دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترمعنوی دکترگنجوی دکترمعنوی
3شنبه 1/7 دکترصالحی دکترحاتم دکترفرزبود دکترروحی دکترزمردی دکترسلطانی
4شنبه 1/8 دکترپاسگر دکترصالحی دکترمعنوی دکترکزازی دکترکزازی دکترمعنوی
5شنبه 1/9 دکترحاتم دکترصالحی دکترفرزبود دکترپاسگر دکترزمردی دکترصباغیان دکترروحی
جمعه 1/10 دکترحاتم دکترابوالفتحی دکترکریمی دکترکزازی دکترمعنوی دکترکزازی دکترمعنوی
شنبه 1/11 دکترصالحی دکترابوالفتحی دکترصالحی دکترزمردی دکترروحی دکترسهروردی دکترجبلی دکترصباغیان
1شنبه 1/12 دکترحاتم دکترابوالفتحی دکترمعنوی دکترازغندی دکترعلیایی دکترزمردی دکترمعنوی
2شنبه 1/13 دکترصالحی دکترازغندی دکترصالحی دکترازغندی دکترصباغیان دکترعلیایی دکترجبلی دکترصباغیان
3شنبه 1/14 دکترصالحی دکترجهانفر دکترازغندی دکترنژادجواد دکترزمردی دکترکزازی
4شنبه 1/15 دکترپاسگر دکترحاتم دکترمعنوی دکترروحی دکتراعتماد دکترمعنوی
5شنبه 1/16 دکترنژادجواد دکترروحی دکترفرزبود دکترروحی دکترزمردی دکترسهروردی دکترصباغیان
جمعه 1/17 دکترصالحی دکترابوالفتحی دکترکریمی دکترازغندی دکترمعنوی دکترگنجویی دکترمعنوی
شنبه 1/18 دکترحاتم دکترصالحی دکترفرزبود دکترکزازی دکترکزازی دکترجبلی دکترصباغیان
1شنبه 1/19 دکترنژادجواد دکترحاتم دکتراردویی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترسهروردی
2شنبه 1/20 دکترجهانفر دکترصالحی دکترمعنوی دکترروحی دکترعلیایی دکترزمردی
3شنبه 1/21 دکترصالحی دکترجهانفر دکترفرزبود دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترمعنوی
4شنبه 1/22 دکترروحی دکترجهانفر دکترازغندی دکترروحی دکتراعتماد دکترکزازی
5شنبه 1/23 دکترنژادجواد دکترحاتم دکترازغندی دکترمعنوی دکترسهروردی دکترمعنوی دکترصباغیان
جمعه 1/24 دکترجهانفر دکترازغندی دکترعلیایی دکترکزازی دکترروحی دکترکزازی دکترزمردی
شنبه 1/25 دکترحاتم دکترفرزبود دکترروحی دکترازغندی دکترسهروردی دکترمعنوی دکترجبلی دکترصباغیان
1شنبه 1/26 دکترنژادجواد دکترجهانفر دکتراردویی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترکزازی
2شنبه 1/27 دکترروحی دکترحاتم دکترفرزبود دکترروحی دکترسهروردی دکترعلیایی
3شنبه 1/28 دکترجهانفر دکترصالحی دکترازغندی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترمعنوی
4شنبه 1/29 دکترپاسگر دکترروحی دکترفرزبود دکترروحی دکتراعتماد دکترسهروردی
5شنبه 1/30 دکترنژادجواد دکترجهانفر دکترازغندی دکترکزازی دکترکزازی دکترجبلی دکترصباغیان
جمعه 1/31 دکترنژادجواد دکترابوالفتحی دکترکریمی دکترازغندی دکترروحی دکترگنجویی دکترمعنوی

دفعات مشاهده: 1261 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر