دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه پزشکان در ماه جاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ایام هفته تاریخ ویزیت ایام تعطیل بخش مقیم صبح  
انکال
 
 
مقیم عصر
 
انکال
 
 
مقیم شب
 
 
انکال 1
 
 
انکال 2
 
جمعه 10/1 دکترحاتم دکترابوالفتحی دکترکریمی دکترفرزبود دکترروحی دکترمعنوی دکترروحی دکترصباغیان
شنبه 10/2   دکترحاتم دکترصالحی دکترفرزبود دکترسلطانی دکترزمردی  دکترجبلی دکترجهانفر
1شنبه 10/3   دکترنژادجواد دکترجهانفر دکتراردویی دکترنژادجواد دکترسهروردی دکترمعنوی دکترصباغیان
2شنبه 10/4   دکترصالحی دکترجهانفر دکترفرزبود دکترروحی دکترعلیایی دکترروحی  
3شنبه 10/5   دکترجهانفر دکترحاتم دکترازغندی دکترنژادجواد دکترکزازی دکترزمردی  
4شنبه 10/6   دکترپاسگر دکترحاتم دکترازغندی دکترفرزبود دکتراعتماد دکترمعنوی  
5شنبه 10/7   دکترنژادجواد دکترجهانفر دکترازغندی دکترروحی دکترزمردی دکترروحی  
جمعه 10/8 دکترجهانفر دکترعلیایی دکترکریمی دکترازغندی دکترمعنوی دکترکزازی دکترمعنوی دکترصباغیان
شنبه 10/9   دکترحاتم دکترجهانفر دکترفرزبود دکترسلطانی دکترسهروردی دکترجبلی دکترزمردی
1شنبه 10/10   دکترنژادجواد دکترحاتم دکتراردویی دکترنژادجواد دکترکزازی دکترزمردی دکترصباغیان
2شنبه 10/11   دکترجهانفر دکترصالحی دکترفرزبود دکترروحی دکترعلیایی دکترروحی  
3شنبه 10/12   دکترحاتم دکترصالحی دکترازغندی دکترنژادجواد دکترزمردی دکترمعنوی  
4شنبه 10/13   دکترپاسگر دکترجهانفر دکترازغندی دکترکزازی دکترکزازی دکتراعتماد  
5شنبه 10/14   دکترنژادجواد دکترحاتم دکترفرزبود دکترازغندی دکترزمردی دکترمعنوی دکترجهانفر
جمعه 10/15 دکترنژادجواد دکترازغندی دکترابوالفتحی دکترفرزبود دکترکزازی دکترکزازی دکترجبلی دکترصباغیان
شنبه 10/16   دکترجهانفر دکترصالحی دکترفرزبود دکترسلطانی دکترزمردی دکترمعنوی  
1شنبه 10/17   دکترنژادجواد دکترجهانفر دکتراردویی دکترنژادجواد دکترسهروردی دکتروحیدی دکترصباغیان
2شنبه 10/18   دکترحاتم دکترصالحی دکترفرزبود دکترروحی دکترعلیایی دکترروحی  
3شنبه 10/19   دکترجهانفر دکترحاتم دکترازغندی دکترنژادجواد دکترزمردی دکترمعنوی دکتروحیدی
4شنبه 10/20   دکترپاسگر دکترجهانفر دکترازغندی دکترمعنوی دکترکزازی دکتراعتماد  
5شنبه 10/21   دکترنژادجواد دکترحاتم دکترمعنوی دکترروحی دکترروحی دکترزمردی دکترجهانفر
جمعه 10/22 دکترنژادجواد دکترفرزبود دکترکریمی دکترمعنوی دکترکزازی دکترکزازی دکتروحیدی دکترصباغیان
شنبه 10/23   دکترصالحی دکترجهانفر دکترفرزبود دکترسلطانی دکترسهروردی دکترمعنوی  
1شنبه 10/24   دکترنژادجواد دکترصالحی دکتراردویی دکترنژادجواد دکترکزازی دکترزمردی دکتروحیدی
2شنبه 10/25   دکترصالحی دکترحاتم دکترفرزبود دکترروحی دکترعلیایی دکترروحی  
3شنبه 10/26   دکترجهانفر دکترصالحی دکترازغندی دکترنژادجواد دکترسهروردی دکتروحیدی  
4شنبه 10/27   دکترپاسگر دکترصالحی دکترازغندی دکترمعنوی دکتراعتماد دکترزمردی  
5شنبه 10/28   دکترنژادجواد دکترصالحی دکترازغندی دکترجهانفر دکترکزازی دکترسهروردی دکترمعنوی
جمعه 10/29 دکترصالحی دکترمعنوی دکترابوالفتحی دکترفرزبود دکترروحی دکترزمردی دکترروحی دکترصباغیان
شنبه 10/30   دکترصالحی دکترحاتم دکترفرزبود دکترسلطانی دکترکزازی دکترجبلی دکترمعنوی

دفعات مشاهده: 769 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر