دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه پزشکان در ماه جاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
org_logoبرنامه کشیک پزشکان بیمارستان شهید فهمیده مهرماه 1397
ایام هفته تاریخ ویزیت ایام تعطیل بخش مقیم صبح درمانگاه صبح مقیم عصر درمانگاه عصر
 
مقیم شب
 
 
درمانگاه شب
 
درمانگاه شب
 
 
 آنکال
1شنبه 1/7   دکترنژادجواد دکتر جهانفر دکتراردویی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترمعنوی   دکترنژادجواد
2شنبه 2/7   دکترصالحی دکتر روحی دکترفرزبود دکتر روحی دکتر علیایی دکتر زمردی دکترسلطانی دکترصالحی
3شنبه 3/7   دکتروحیدی دکتر حاتم دکترازغندی دکترنژادجواد دکترکزازی دکترمعنوی   دکتر حاتم
4شنبه 4/7   دکتر صالحی دکتر حاتم دکترفرزبود دکتر روحی دکتراعتمادسعید دکتر وحیدی دکتر ابوالفتحی دکتر صالحی
5شنبه 5/7   دکترصالحی دکترنژادجواد دکترازغندی دکتر فرزبود دکترگنجویی دکترکزازی   دکترصالحی
جمعه 6/7 دکترصالحی دکتر ابوالفتحی دکترکریمی دکترفرزبود دکترازغندی دکترمعنوی دکترزمردی   دکترصالحی
شنبه 7/7   دکتر حاتم دکتر صالحی دکترفرزبود دکترازغندی دکترکزازی دکتروحیدی دکتر روحی دکتر حاتم
1شنبه 8/7   دکترنژادجواد دکتروحیدی دکتراردویی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترمعنوی   دکترنژادجواد
2شنبه 9/7   دکتر حاتم دکتر روحی دکترازغندی دکتر روحی دکتر علیایی دکتر وحیدی دکترسلطانی دکتر حاتم
3شنبه 10/7   دکتروحیدی دکتر جهانفر دکتر فرزبود دکترنژادجواد دکترگنجویی دکتر معنوی   دکتر جهانفر
4شنبه 11/7   دکتر پاسگر دکترصالحی دکترازغندی دکتر روحی دکتراعتمادسعید دکتر سلطانی دکتر ابوالفتحی دکترصالحی
5شنبه 12/7   دکتر حاتم دکتر جهانفر دکترفرزبود دکترازغندی دکتر معنوی دکتر زمردی   دکتر حاتم
جمعه 13/7 دکتر حاتم دکتر ابوالفتحی دکترکریمی دکترازغندی دکترفرزبود دکتر اعتمادسعید دکتر سلطانی   دکتر حاتم
شنبه 14/7   دکتر حاتم دکترصالحی دکترفرزبود دکترازغندی دکترمعنوی دکتر زمردی دکتر روحی دکتر حاتم
1شنبه 15/7   دکترنژادجواد دکتر جهانفر دکتراردویی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکتر کزازی   دکترنژادجواد
2شنبه 16/7   دکتر روحی دکتر حاتم دکترازغندی دکتر روحی دکتر علیایی دکتر زمردی دکترسلطانی دکتر روحی
3شنبه 17/7   دکتر جهانفر دکترصالحی دکترفرزبود دکترنژادجواد دکتر معنوی دکتر کزازی   دکتر جهانفر
4شنبه 18/7   دکتر پاسگر دکتر روحی دکترازغندی دکتر روحی دکتراعتمادسعید دکترکزازی دکتر ابوالفتحی دکتر جهانفر
5شنبه 19/7   دکتر جهانفر دکترنژادجواد دکترفرزبود دکتر روحی دکترگنجویی دکترزمردی   دکتر جهانفر
جمعه 20/7 دکتر جهانفر دکتر ابوالفتحی دکتر جهانفر دکترفرزبود دکتر روحی دکترکزازی دکتر علیایی   دکتر جهانفر
شنبه 21/7   دکتر جهانفر دکتروحیدی دکترفرزبود دکتر جهانفر دکترزمردی دکتر معنوی   دکتر جهانفر
1شنبه 22/7   دکتروحیدی دکترنژادجواد دکتراردویی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترکزازی   دکتروحیدی
2شنبه 23/7   دکتر روحی دکتر حاتم دکترفرزبود دکتر روحی دکترمعنوی دکتر علیایی دکترسلطانی دکتر روحی
3شنبه 24/7   دکترصالحی دکتر جهانفر دکترازغندی دکترنژادجواد دکتر گنجویی دکتر کزازی   دکترصالحی
4شنبه 25/7   دکتر  حاتم دکتر پاسگر دکترفرزبود دکتر روحی دکتراعتمادسعید دکترزمردی   دکتر حاتم
5شنبه 26/7   دکتروحیدی دکترنژادجواد دکتر پاسگر دکترازغندی دکترکزازی دکترمعنوی   دکتروحیدی
جمعه 27/7 دکترنژادجواد دکتر ابوالفتحی دکتر نژادجواد دکتر ازغندی دکترفرزبود دکتروحیدی دکترزمردی دکتر روحی دکترنژادجواد
شنبه 28/7   دکتر جهانفر دکتر وحیدی دکتر وحیدی دکترازغندی دکترکزازی دکترمعنوی   دکتر جهانفر
1شنبه 29/7   دکترنژادجواد دکتروحیدی دکتراردویی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترزمردی   دکترنژادجواد
2شنبه 30/7   دکترصالحی دکتر روحی دکترازغندی دکتر روحی دکتر علیایی دکتر کزازی   دکترصالحی
ریاست بیمارستان
دکتر جهانفر
 
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                               
 

دفعات مشاهده: 1928 بار   |   دفعات چاپ: 147 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر