دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه پزشکان در ماه جاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ایام هفته تاریخ ویزیت ایام تعطیل بخش مقیم صبح  
انکال
 
 
مقیم عصر
 
انکال
 
 
مقیم شب
 
 
انکال 1
 
 
انکال 2
 
2شنبه 8/1   دکترصالحی دکترنژادجواد دکترفرزبود دکترروحی دکترزمردی دکترروحی  
3شنبه 8/2   دکترصالحی دکترنژادجواد دکترازغندی دکترنژادجواد دکترسهروردی دکترمعنوی دکترصباغیان
4شنبه 8/3   دکترپاسگر دکترحاتم دکترازغندی دکترزمردی دکتراعتماد دکترابوالفتحی دکترزمردی
5شنبه 8/4   دکترحاتم دکترصالحی دکترازغندی دکترسهروردی دکترکزازی دکترسهروردی دکترمعنوی
جمعه 8/5 دکترحاتم دکترابوالفتحی دکترمعنوی دکتروحیدی دکترروحی دکترزمردی دکترروحی دکترصباغیان
شنبه 8/6   دکترحاتم دکترصالحی دکترفرزبود دکترسلطانی دکترمعنوی دکترسهروردی دکتروحیدی
1شنبه 8/7   دکترجهانفر دکترنژادجواد دکتراردویی دکتر نژادجواد دکترزمردی دکترکزازی دکترصباغیان
2شنبه 8/8   دکترحاتم دکترجهانفر دکترفرزبود دکترروحی دکترعلیایی دکترروحی  
3شنبه 8/9   دکترصالحی دکترنژادجواد دکتروحیدی دکتر نژادجواد دکترزمردی دکترمعنوی دکتروحیدی
4شنبه 8/10   دکترپاسگر دکترحاتم دکترزمردی دکترکزازی دکتراعتماد دکترابوالفتحی دکترجهانفر
5شنبه 8/11   دکترصالحی دکترنژادجواد دکترمعنوی دکترروحی دکترزمردی دکترروحی دکترصباغیان
جمعه 8/12 دکترصالحی دکتروحیدی دکترکریمی دکترفرزبود دکترمعنوی دکترکزازی دکترسلطانی دکترمعنوی
شنبه 8/13   دکترصالحی دکترنژادجواد دکتروحیدی دکترسلطانی دکترسهروردی دکترجبلی دکتروحیدی
1شنبه 8/14   دکترجهانفر دکترنژادجواد دکتراردویی دکترنژادجواد دکترکزازی دکترمعنوی دکترجهانفر
2شنبه 8/15   دکترنژادجواد دکترجهانفر دکترفرزبود دکترروحی دکترعلیایی دکترروحی دکتروحیدی
3شنبه 8/16   دکترصالحی دکترجهانفر   دکترازغندی دکترنژادجواد دکترزمردی دکترمعنوی دکترصباغیان
4شنبه 8/17   دکترپاسگر دکترحاتم دکتروحیدی دکترکزازی دکتراعتماد دکترابوالفتحی دکترجهانفر
5شنبه 8/18 دکترحاتم دکترازغندی دکترجبلی دکترفرزبود دکترجهانفر دکترکزازی دکترسلطانی دکترمعنوی
جمعه 8/19 دکترصالحی دکترازغندی دکترابوالفتحی دکترفرزبود دکترروحی دکترزمردی دکترروحی دکترصباغیان
شنبه 8/20   دکترنژادجواد دکترصالحی دکترفرزبود دکترسلطانی دکترمعنوی دکترجبلی دکترجهانفر
1شنبه 8/21   دکترنژادجواد دکترجهانفر دکتراردویی دکترنژادجواد دکترکزازی دکترسهروردی دکترزمردی
2شنبه 8/22   دکترنژادجواد دکترحاتم دکترفرزبود دکترروحی دکترعلیایی دکترروحی  
3شنبه 8/23   دکترصالحی دکترنژادجواد دکترازغندی دکترنژادجواد دکترزمردی دکترمعنوی دکترجهانفر
4شنبه 8/24   دکترپاسگر دکترجهانفر دکترازغندی دکترکزازی دکتراعتماد دکترابوالفتحی دکترصباغیان
5شنبه 8/25   دکترجهانفر دکترحاتم دکترازغندی دکترمعنوی دکترکزازی دکترصباغیان دکترجهانفر
جمعه 8/26 دکترنژادجواد دکترعلیایی دکترکریمی دکترعلیایی دکترابوالفتحی دکترزمردی دکترمعنوی  
شنبه 8/27   دکترحاتم دکترجهانفر دکترفرزبود دکترازغندی دکترکزازی دکترجبلی دکترجهانفر
1شنبه 8/28 دکترجهانفر دکترفرزبود دکترجهانفر دکترمعنوی دکترازغندی دکترزمردی دکترمعنوی دکترصباغیان
2شنبه 8/29   دکترنژادجواد دکترحاتم دکترفرزبود دکترروحی دکترعلیایی دکترروحی  
3شنبه 8/30   دکترحاتم دکترصالحی دکترازغندی دکترنژادجواد دکترکزازی دکترمعنوی دکترصباغیان

دفعات مشاهده: 532 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر