دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه پزشکان در ماه جاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ایام هفته تاریخ ویزیت ایام تعطیل بخش مقیم صبح درمانگاه صبح مقیم عصر درمانگاه عصر
 
مقیم شب
 
 
درمانگاه شب
 
درمانگاه شب
 
 
 آنکال
2شنبه 1/5   دکتر روحی دکتر حاتم دکترفرزبود دکتر روحی دکترعلیایی دکترمعنوی دکترصباغیان دکتر روحی
3شنبه 2/5   دکتر وحیدی دکتر جهانفر دکترازغندی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکتروحیدی   دکتر وحیدی
4شنبه 3/5   دکتر پاسگر دکتر صالحی دکترفرزبود دکتر جهانفر دکترکزازی دکترمعنوی   دکتر صالحی
5شنبه 4/5   دکتر  حاتم دکترنژادجواد دکترازغندی دکتر روحی دکترزمردی دکترصباغیان دکتر روحی دکتر  حاتم
جمعه 5/5 دکتروحیدی دکترازغندی دکتر کریمی دکترفرزبود دکترصفوی دکتراعتمادسعید دکترمعنوی   دکتروحیدی
شنبه 6/5   دکتر جهانفر دکتر صالحی دکترفرزبود دکتر جهانفر دکترکزازی دکترزمردی   دکتر جهانفر
1شنبه 7/5   دکتروحیدی دکترنژادجواد دکتراردویی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترمعنوی   دکتروحیدی
2شنبه 8/5   دکتر روحی دکتر جهانفر دکترازغندی دکتر روحی دکترعلیایی دکتروحیدی دکترصباغیان دکتر روحی
3شنبه 9/5   دکتر صالحی دکتر حاتم دکترفرزبود دکترنژادجواد دکترزمردی دکترمعنوی   دکتر صالحی
4شنبه 10/5   دکتر حاتم دکتر جهانفر دکترازغندی دکترصفوی دکتراعتمادسعید دکترکزازی   دکتر حاتم
5شنبه 11/5   دکتر صالحی دکترنژادجواد دکترفرزبود دکترصفوی دکترگنجویی دکترزمردی   دکتر صالحی
جمعه 12/5 دکتر جهانفر دکتر ابوالفتحی دکتر جهانفر دکترازغندی دکترفرزبود دکترمعنوی دکترصباغیان دکتر علیایی دکتر جهانفر
شنبه 13/5   دکتر جهانفر دکتر حاتم دکترفرزبود دکترسلطانی دکترکزازی دکترزمردی   دکتر جهانفر
1شنبه 14/5   دکترنژادجواد دکتر جهانفر دکتراردویی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترمعنوی   دکترنژادجواد
2شنبه 15/5   دکتر صالحی دکتر روحی دکترفرزبود دکتر روحی دکترکزازی دکترعلیایی دکترصباغیان دکتر صالحی
3شنبه 16/5   دکترحاتم دکتر جهانفر دکترازغندی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترزمردی   دکتر جهانفر
4شنبه 17/5   دکتروحیدی دکتر صالحی دکترفرزبود دکتر روحی دکتراعتمادسعید دکترکزازی   دکتروحیدی
5شنبه 18/5   دکترنژادجواد دکتر جهانفر دکترازغندی دکترصفوی دکترزمردی دکترمعنوی   دکترنژادجواد
جمعه 19/5 دکتر صالحی دکتر ابوالفتحی دکتر کریمی دکترکزازی دکتر روحی دکتر کزازی دکترصباغیان دکتر روحی دکتر صالحی
شنبه 20/5   دکتر صالحی دکتر وحیدی دکترفرزبود دکترسلطانی دکترمعنوی دکترزمردی   دکتر صالحی
1شنبه 21/5   دکترنژادجواد دکتر جهانفر دکتراردویی دکترنژادجواد دکتر کزازی دکترگنجویی   دکترنژادجواد
2شنبه 22/5   دکتر روحی دکتر وحیدی دکتر جهانفر دکتر روحی دکترمعنوی دکترعلیایی دکترصباغیان دکتر روحی
3شنبه 23/5   دکتر وحیدی دکتر حاتم دکترازغندی دکترنژادجواد دکترزمردی دکتر کزازی   دکتر وحیدی
4شنبه 24/5   دکتر پاسگر دکتر وحیدی دکترفرزبود دکترازغندی دکتراعتمادسعید دکترمعنوی   دکتر وحیدی
5شنبه 25/5   دکترنژادجواد دکتر صالحی دکترازغندی دکترصفوی دکترزمردی دکترگنجویی   دکترنژادجواد
جمعه 26/5 دکتر حاتم دکتر ابوالفتحی دکتر علیایی دکترازغندی دکتر روحی دکتر کزازی دکترصباغیان دکتر روحی دکتر حاتم
شنبه 27/5   دکتر حاتم دکتر صالحی دکترفرزبود دکترسلطانی دکترزمردی دکترمعنوی   دکتر حاتم
1شنبه 28/5   دکتر نژادجواد دکتر وحیدی دکتراردویی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکتر کزازی   دکتر نژادجواد
2شنبه 29/5   دکتر روحی دکتر حاتم دکترفرزبود دکتر روحی دکترمعنوی دکترعلیایی دکترصباغیان دکتر روحی
3شنبه 30/5   دکترجهانفر دکتر وحیدی دکترازغندی دکترنژادجواد دکتر کزازی دکترگنجویی   دکترجهانفر
4شنبه 31/5 دکتر نژادجواد دکتر پاسگر دکترفرزبود دکترازغندی دکترمعنوی دکتراعتمادسعید دکترمعنوی   دکتر نژادجواد

دفعات مشاهده: 1681 بار   |   دفعات چاپ: 132 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر