دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه پزشکان در ماه جاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ردیف ایام هفته تاریخ ویزیت ایام تعطیل بخش کشیک اورژانس صبح کشیک اورژانس عصر کشیک اورژانس شب
1 چهارشنبه 96/6/1 دکتر پاسگر_ دکترصالحی دکترازغندی _ دکتر فرزبود دکتراعتمادسعید_ دکتر ابوالفتحی
2 پنجشنبه 96/6/2 دکتر صالحی_دکتر حاتم دکترفرزبود_ دکتر روحی دکترزمردی_ دکتر روحی
3 جمعه 96/6/3 دکتر صالحی دکتر اعتمادسعید-دکترعلیایی دکتر علیایی_ دکتر کزازی دکتر کزازی_دکتر جبلی
4 شنبه 96/6/4 دکترحاتم_دکترنژادجواد دکترفرزبود-کترروحی دکتر زمردی- روحی
5 یکشنبه 96/6/5 دکترجهانفر_دکترنژادجواد دکتر اردویی_ دکترنژادجواد دکترسلطانی_ دکتر سهروردی-دکترصباغیان
6 دوشنبه 96/6/6 دکتر جهانفر_ دکتر حاتم دکتر فرزبود_ دکتر روحی دکتر علیایی_دکتر روحی
7 سه شنبه 96/6/7 دکتر جهانفر_ دکترنژادجواد دکتر ازغندی_دکتر نژادجواد دکترمعنوی_دکتر کزازی
8 چهارشنبه 96/6/8 دکترپاسگر_دکترجهانفر دکترازغندی_دکتر زمردی دکتر اعتمادسعید-دکتر ابوالفتحی
9 پنجشنبه 96/6/9 دکترحاتم_دکترنژادجواد دکتر ازغندی_دکتر معنوی دکتر معنوی_زمردی
10 جمعه 96/6/10 دکتر نژادجواد دکتر ابوالفتحی- دکتر ازغندی دکتر فرزبود_ دکترصباغیان دکتر سهروردی-دکتر صباغیان-دکترجهانفر
11 شنبه 96/6/11 دکترحاتم_دکترنژادجواد دکترفرزبود_دکترروحی دکترجبلی_دکترروحی
12 یکشنبه 96/6/12 دکتر حاتم_دکترنژادجواد دکتراردویی_دکترنژادجواد دکتر سهروردی- دکتر کزازی- دکتر صباغیان
13 دوشنبه 96/6/13 دکترحاتم-دکترنژادجواد دکترفرزبود-_دکترروحی دکتر زمردی- دکتر روحی
14 سه شنبه 96/6/14 دکترجهانفر_دکترحاتم دکترکزازی_دکتر نژادجواد دکتر سلطانی- دکتر کزازی
15 چهارشنبه 96/6/15 دکترپاسگر_دکترجهانفر دکترفرزبود_دکترزمردی دکتراعتمادسعید-دکتر ابوالفتحی
16 پنجشنبه 96/6/16 دکتر حاتم_دکتر جهانفر دکتر زمردی_دکتر صباغیان دکتر معنوی- دکتر رضایی-دکترصباغیان
17 جمعه 96/6/17 دکتر حاتم دکترکریمی- دکتر حاتم دکترفرزبود_دکترروحی دکترزمردی- دکتر روحی
18 شنبه 96/6/18 دکتر جهانفر دکتررضایی-دکتر جهانفر-صباغیان دکترمعنوی_دکتررضایی دکترصباغیان دکترمعنوی-دکتر جبلی-
19 یکشنبه 96/6/19 دکترجهانفر_دکترحاتم دکتر اردویی_دکترنژادجواد دکترسلطانی-دکتر زمردی
20 دوشنبه 96/6/20 دکتر حاتم_- دکتر نژادجواد دکترفرزبود-_دکترروحی دکترعلیایی-دکتر روحی
21 سه شنبه 96/6/21 دکترجهانفر_دکتر نژادجواد دکتر کزازی_دکترنژادجواد دکترمعنوی-دکتر سهروردی
22 چهارشنبه 96/6/22 دکترپاسگر_دکترنژادجواد دکتراازغندی_دکترفرزبود دکترابوالفتحی-دکتر سهروردی
23 پنجشنبه 96/6/23 دکترحاتم_دکترنژادجواد دکترازغندی _دکترمعنوی دکترمعنوی-دکتر رضایی-دکتر صباغیان
24 جمعه 96/6/24 دکترجهانفر دکتر ازغندی- دکتر ابوالفتحی دکترکزازی_ دکترصباغیان-زمردی دکترزمردی-دکتر کزازی
25 شنبه 96/6/25 دکترجهانفر_دکترنژادجواد دکتر فرزبود_دکترمعنوی دکترمعنوی-دکترجبلی
26 یکشنبه 96/6/26 دکترحاتم_دکترنژادجواد دکتراردویی_دکترنژادجواد دکتر زمردی-دکتر سهروردی-دکترصباغیان
27 دوشنبه 96/6/27 دکتر حاتم- دکترنژادجواد دکترفرزبود_دکترمعنوی دکترعلیایی-دکتر معنوی
28 سه شنبه 96/6/28 دکترجهانفر_دکترنژادجواد دکتر ازغندی_دکترنژادجواد دکتر سلطانی-دکتر زمردی
29 چهارشنبه 96/6/29 دکترپاسگر_دکترنژادجواد دکترازغندی_ دکترروحی دکترابوالفتحی_دکتر روحی
30 پنجشنبه 96/6/30 دکتر جهانفر_دکترحاتم دکترفرزبود_دکترکزازی دکترزمردی- دکتر کزازی
31 جمعه 96/6/31 دکتر نژادجواد دکتر ابوالفتحی- دکتر کریمی دکترازغندی_دکتر معنوی دکترمعنوی-دکتر صباغیان-دکترجهانفر

دفعات مشاهده: 277 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر