دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه پزشکان در ماه جاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ایام هفته تاریخ ویزیت ایام تعطیل بخش مقیم صبح درمانگاه صبح مقیم عصر درمانگاه عصر
 
مقیم شب
 
 
درمانگاه شب
 
درمانگاه شب
 
 
 آنکال
جمعه 1/4 دکتر صالحی دکتر ابوالفتحی دکتر صالحی دکترحسین کریمی دکتر روحی دکترکزازی دکترصباغیان دکتر روحی دکتر صالحی
شنبه 2/4   دکتر صالحی دکتر حاتم دکترپاسگر دکترسلطانی دکترزمردی دکترحسین کریمی   دکتر صالحی
1شنبه 3/4   دکترنژادجواد دکتر وحیدی دکتراردویی دکترنژادجواد دکترکزازی دکترسلطانی   دکترنژادجواد
2شنبه 4/4   دکتر صالحی دکتر روحی دکترفرزبود دکترروحی دکترعلیایی دکترسلطانی دکترصباغیان دکتر صالحی
3شنبه 5/4   دکتر جهانفر دکتر صالحی دکترفرزبود دکترنژادجواد دکترحسین کریمی دکترکزازی   دکتر جهانفر
4شنبه 6/4   دکترپاسگر دکتر صالحی دکترازغندی دکترروحی دکترزمردی دکترصباغیان دکترروحی دکتر صالحی
5شنبه 7/4   دکتر صالحی دکتر حاتم دکترازغندی دکترفرزبود دکتراعتمادسعید دکتر معنوی   دکتر صالحی
جمعه 8/4 دکتر حاتم دکتر ابوالفتحی دکتر کریمی دکترازغندی دکترکزازی دکترکزازی دکترزمردی   دکتر حاتم
شنبه 9/4   دکتر جهانفر دکتر صالحی دکترفرزبود دکترسلطانی دکتر معنوی دکترصباغیان دکترروحی دکتر جهانفر
1شنبه 10/4   دکتر وحیدی دکترنژادجواد دکتراردویی دکترنژادجواد دکترکزازی دکترزمردی   دکتر وحیدی
2شنبه 11/4   دکتر روحی دکتر صالحی دکتر سلطانی دکترروحی دکترعلیایی دکترسلطانی   دکتر روحی
3شنبه 12/4   دکتر صالحی دکتر حاتم دکترفرزبود دکترنژادجواد دکترمعنوی دکتر وحیدی دکترصباغیان دکتر صالحی
4شنبه 13/4   دکتر جهانفر دکتر صالحی دکترازغندی دکتر جهانفر دکتراعتمادسعید دکترکزازی   دکتر صالحی
5شنبه 14/4   دکترنژادجواد دکتر جهانفر دکترازغندی دکترسلطانی دکترزمردی دکترمعنوی   دکترنژادجواد
جمعه 15/4 دکتر وحیدی دکتر علیایی دکتر کریمی دکترازغندی دکتر فرزبود دکترمعنوی دکتر وحیدی دکترصباغیان دکتر وحیدی
شنبه 16/4   دکتروحیدی دکتر حاتم دکترفرزبود دکترسلطانی دکترزمردی دکترسلطانی   دکتر وحیدی
1شنبه 17/4   دکتر جهانفر دکترنژادجواد دکتراردویی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترمعنوی   دکتر جهانفر
2شنبه 18/4 دکترنژادجواد دکتر پاسگر دکتر ازغندی دکترفرزبود دکتر جهانفر دکترحسین کریمی دکتر علیایی   دکترنژادجواد
3شنبه 19/4   دکتر حاتم دکتر جهانفر دکترازغندی دکترنژادجواد دکترزمردی دکتر وحیدی دکترصباغیان دکتر حاتم
4شنبه 20/4   دکتروحیدی دکتر جهانفر دکترفرزبود دکتر ازغندی دکتراعتمادسعید دکتر کزازی   دکتر پاسگر
5شنبه 21/4   دکترنژادجواد دکتروحیدی دکترازغندی دکترسلطانی دکترگنجویی دکترزمردی   دکترنژادجواد
جمعه 22/4 دکتر جهانفر دکتر ابوالفتحی دکتر جهانفر دکترازغندی دکترکزازی دکترکزازی دکترمعنوی   دکتر جهانفر
شنبه 23/4   دکتر  حاتم دکتر وحیدی دکترازغندی دکترسلطانی دکترزمردی دکتر وحیدی دکترصباغیان دکتر حاتم
1شنبه 24/4   دکتروحیدی دکترنژادجواد دکتراردویی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترمعنوی   دکتر وحیدی
2شنبه 25/4   دکتر روحی دکتر جهانفر دکترازغندی دکترروحی دکترکزازی دکتر علیایی دکترصباغیان دکتر روحی
3شنبه 26/4   دکتر حاتم دکتر وحیدی دکترفرزبود دکترنژادجواد دکترگنجویی دکترمعنوی   دکتر حاتم
4شنبه 27/4   دکتر پاسگر دکتر روحی دکترفرزبود دکترروحی دکتراعتمادسعید دکترزمردی   دکتر روحی
5شنبه 28/4   دکتر حاتم دکتر نژادجواد دکترفرزبود دکترسلطانی دکترگنجویی دکترمعنوی   دکتر حاتم
جمعه 29/4 دکتر حاتم دکتر ابوالفتحی دکتر کریمی دکترفرزبود دکتر روحی دکترکزازی دکترصباغیان دکتر روحی دکتر حاتم
شنبه 30/4   دکتر وحیدی دکترجهانفر دکترفرزبود دکترسلطانی دکترزمردی دکترمعنوی   دکتر وحیدی
1شنبه 31/4   دکتر روحی دکتر حاتم دکتراردویی دکترنژادجواد دکترگنجویی دکتر کزازی   دکتر روحی


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 1572 بار   |   دفعات چاپ: 116 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر