رياست

 

جناب آقاي دكتر فريد الدين وحيدي  :

1- فارغ التحصيل بيماريهاي كودكان در سال 1377

2- سرپرست بيمارستان شهيد فهميده در سالهاي 1384 - 1388

3- مسئول گروه بيماران سرپايي اعتبار بخشي كانادائي( Accreditation Canada )

              در بيمارستان ايراني دبي، امارات عربي متحده، 2009-2015

 

 

برگشت به صفحه اصلي