برنامه پزشكان در ماه جاري

ايام هفته

تاريخ

كشيك اورژانس  صبح

كشيك اورژانس عصر

كشيك اورژانس شب

چهارشنبه

1/10

دكترپاسگر

دكترازغندي

دكتراعتماد

پنج شنبه

2/10

دكترجهانفر

دكترنژادجواد

دكترروحي

جمعه

3/10

دكترابوالفتحي

دكترفرزبود

دكترجهانفر

شنبه

4/10

دكترصالحي

دكترفرزبود

دكتركزازي

يكشنبه

5/10

دكترجهانفر

دكتراردويي

دكتررضايي

دوشنبه

6/10

دكترصالحي

دكترفرزبود

دكترروحي

سه شنبه

7/10

دكترحاتم

دكترازغندي

دكترمعنوي

چهارشنبه

8/10

دكترپاسگر

دكترجهانفر

دكتراعتماد

پنج شنبه

9/10

دكترحاتم

دكترنژادجواد

دكتركزازي

جمعه

10/10

دكترفرزبود

دكترروحي

دكترروحي

شنبه

11/10

دكترحاتم

دكترفرزبود

دكتركزازي

يكشنبه

12/10

دكتروحيدي

دكتراردويي

دكتررضايي

دوشنبه

13/10

دكترصالحي

دكترروحي

دكترروحي

سه شنبه

14/10

دكترجهانفر

دكترفرزبود

دكترمعنوي

چهارشنبه

15/10

دكترپاسگر

دكترفرزبود

دكتراعتماد

پنج شنبه

16/10

دكترحاتم

دكترنژادجواد

دكترروحي

جمعه

17/10

دكترجهانفر

دكترمعنوي

دكترمعنوي

شنبه

18/10

دكتروحيدي

دكترفرزبود

دكترجهانفر

يكشنبه

19/10

دكترجهانفر

دكتراردويي

دكتررضايي

دوشنبه

20/10

دكترحاتم

دكترفرزبود

دكترروحي

سه شنبه

21/10

دكترصالحي

دكترازغندي

دكترمعنوي

چهارشنبه

22/10

دكترپاسگر

دكترازغندي

دكتراعتماد

پنج شنبه

23/10

دكترصالحي

دكترازغندي

دكترمعنوي

جمعه

24/10

دكترابوالفتحي

دكترروحي

دكترروحي

شنبه

25/10

دكتروحيدي

دكترفرزبود

دكترمعنوي

يكشنبه

26/10

دكتروحيدي

دكتراردويي

دكتررضايي

دوشنبه

27/10

دكترصالحي

دكترفرزبود

دكترروحي

سه شنبه

28/10

دكتروحيدي

دكترازغندي

دكتركزازي-

چهارشنبه

29/10

دكترپاسگر

دكترازغندي

دكتراعتماد

پنج شنبه

30/10

دكترجهانفر

دكترنژادجواد

دكتركزازي

 
 
 
                                                                                              برنامه پزشكان فوق تخصص
 
 

ايام هفته

تاريخ

صبح

عصر

شب

جمعه

1/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص رشدوغدد)

 

دكتررضايي(فوق تخصص نوزادان)

 

شنبه

2/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص رشدوغدد)

دكتر بهرامي (    فوق تخصص اسم والرژي) دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

يكشنبه

3/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص رشدوغدد)

 

 

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكتررضايي(فوق تخصص نوزادان)

دكتررضايي(فوق تخصص نوزادان)

دكترناصري(فوق تخصص نوزادان)

 

 

دوشنبه

4/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص رشدوغدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

 

سه شنبه

5/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص رشدوغدد(

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

 

 

 

چهارشنبه

6/11/95

دكترسهيلي پور(فوق تخصص رشدوغدد) دكتركريمي(فوق تخصص رشدوغدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

 

پنجشنبه

7/11/95

دكتررحيم زاده(فوق تخصص كليه)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

 

 

 

جمعه

8/11/95

 

 

 

 

شنبه

9/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص رشدو غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

 

يكشنبه

10/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص رشدو غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكتررضايي(فوق تخصص نوزادان)

 

دكتررضايي(فوق تخصص نوزادان)

 

 

دوشنبه

11/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص رشدو غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

 

سه شنبه

12/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص رشدو غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

 

 

 

چهارشنبه

13/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

 

پنجشنبه

14/11/95

 

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

 

 

 

جمعه

15/11/95

 

 

 

 

شنبه

16/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

 

يكشنبه

17/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكتررضايي(فوق تخصص نوزادان)

 

دكتررضايي(فوق تخصص نوزادان)

 

 

دوشنبه

18/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

 

سه شنبه

19/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

 

 

 

چهارشنبه

20/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

 

پنجشنبه

21/11/95

 

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

 

 

 

جمعه

22/11/95

 

 

 

 

شنبه

23/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

 

يكشنبه

24/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكتررضايي(فوق تخصص نوزادان)

 

دكتررضايي(فوق تخصص نوزادان)

 

 

دوشنبه

25/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

 

سه شنبه

26/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص  غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي

 

 

چهارشنبه

27/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص  غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

 

پنجشنبه

28/11/95

 

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي

دكتررضايي(فوق تخصص نوزادان)

 

 

جمعه

29/11/95

 

 

دكتررضايي(فوق تخصص نوزادان)

 

 

شنبه

30/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص  غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)