برنامه پزشكان در ماه جاري

رديف

تاريخ

كشيك درمانگاه صبح

كشيك درمانگاه عصر

كشيك درمانگاه شب

 

1

يكشنبه

1/1/95

دكتر روحي

دكتر زمردي

دكتر جهانفر

دكتر روحی

دكتر جهانفر

دكتر جبلي

 

2

دوشنبه

2/1/95

دكتر نقدي وند

دكتر زمردي

دكتر نقدي وند

دكتر فرزبود

دكتر اعتماد سعيد

دكتر ابوالفتحي

 

3

سه شبنه

3/1/95

 

دكتر فرزبود

دكتر جهانفر

دكتر جهانفر

دكتر روحي

دكتر روحي

دكتر زمردي

 

4

چهارشنبه

4/1/95

 

دكتر ابوالفتحي

دكتر رضايي

دكتر نژاد جواد

دكتر زمردي

دكتر اعتماد سعيد

دكتر جهانفر

 

5

 پنجشنبه

5/1/95

 

دكتر ابوالفتحي

دكتر رضايي

دكتر نژاد جواد

دكتر روحي

دكتر روحي

دكتر ابوالفتحی

 

6

جمعه

6/1/95

 

دكتر فرزبود

دكتر جبلي

دكتر فرزبود

دكتر صباغيان

دكتر زمردي

دكتر صباغيان

 

 

7

شنبه

7/1/95

 

دكتر حاتم

دكتر صالحی

دكتر روحي

دكتر زمردي

دكتر معنوي

دكتر روحي

 

8

يكشنبه

8/1/95

 

دكتر صالحي

دكتر حاتم

دكتر اردويي

دكتر جبلي

دكتر اماني

دكتر ناصري

 

 

9

دوشنبه

9/1/95

 

دكتر حاتم

دكتر صالحي

دكتر ازغندي

دكتر معنوي

دكتر معنوي

دكتر عليايي

 

10

سه شنبه

10/1/95

 

دكتر صالحي

دكتر حاتم

دكتر جبلي

دكتر ناصري

دكتر اماني

دکتر ناصري

 

11

چهارشنبه

11/1/95

 

دكتر پاسگر

دكتر حاتم

دكتر معنوي

دكتر ازغندي

دكتر معنوي

دكتر زمردي

 

12

پنجشنبه

12/1/95

 

دكتر جبلي

دكتر ناصري

دكتر ازغندي

دكتر جبلي

دكتر اماني

دكتر ناصري

 

13

جمعه

13/1/95

 

دكتر ازغندي

دكتر جبلي

دكتر ازغندي

دكتر معنوي

دكتر معنوي

 دكتر عليايي

 

14

شنبه

14/1/95

 

دكتر وحيدي

دكتر صالحي

دكتر فرزبود

دكتر روحي

دكتر روحي

دكتر زمردي

 

15

يكشنبه

15/1/95

 

دكتر حاتم

دكتر جهانفر

دكتر اردويي

دكتر رضايي

دكتر ناصري

دكتر رضايي

دكتر نقدي وند

 

16

دوشنبه

16/1/95

 

دكتر وحیدی

دكتر صالحي

دكتر روحي

دكتر فرزبود

دكتر عليايي

دكتر روحي

 

17

سه شنبه

17/1/95

 

دكتر وحيدي

دكتر جهانفر

دكتر ازغندي

دكتر فرزبود

دكتر معنوي

دكتر اماني

دكتر صباغيان

 

18

چهارشنبه

18/1/95

 

دكتر پاسگر

دكتر وحيدي

دكتر ازغندي

دكتر جهانفر

دكتر اعتماد سعيد

دكتر ابوالفتحي

 

19

پنجشنبه

19/1/95

 

دكتر وحيدي

دكتر حاتم

دكتر جهانفر

دكتر نژاد جواد

دكتر ناصري

دكتر نقدي وند

دكتر صباغيان

 

20

جمعه

20/1/95

 

دكتر جهانفر

دكتر ناصري

دكتر نژاد جواد

دكتر معنوي

دكتر معنوي

دكتر زمردي

 

 

21

شنبه

21/1/95

 

دكتر صالحي

دكتر وحيدي

دكتر ازغندي

دكتر فرزبود

دكتر جهانفر

دكتر عليايي

 

22

يكشنبه

22/1/95

 

دكتر حاتم

دكتر وحيدي

دكتر اردويي

دكتر رضايي

دكتر رضايي

دكتر نقدي وند

دكتر صباغيان

 

23

دوشنبه

23/1/95

 

دكتر وحيدي

دكتر حاتم

دكتر فرزبود

دكتر روحي

دكتر روحي

دكتر عليايي

 

24

سه شنبه

24/1/95

 

دكتر جهانفر

دكتر وحيدي

دكتر ازغندي

دكتر معنوي

دكتر معنوي

دكتر زمردي

 

25

چهارشنبه

25/1/95

 

دكتر صالحي

دكتر پاسگر

دكتر ازغندي

دكتر جهانفر

دكتر اعتمادسعيد

دكتر ابوالفتحي

 

26

پنجشنبه

26/1/95

 

دكتر حاتم

دكتر صالحي 

دكتر نژاد جواد

دكتر معنوي

دكتر معنوي

دكتر نقدي وند

دكتر صباغيان

 

27

جمعه

27/1/95

 

دکتر ابوالفتحي

دكتر ازغندي

دكتر جهانفر

دكتر روحي

دكتر روحي

دكتر زمردي

 

28

شنبه

28/1/95

 

دكتر صالحي

دكتر حاتم

دكتر ازغندي

دكتر فرزبود

دكتر جهانفر

دكتر عليايي

 

 

29

يكشنبه

29/1/95

 

دكتر صالحي

دكتر حاتم

دكتر اردويي

دكتر رضايي

دكتر رضايي

دكتر نقدي وند

دكتر صباغيان

 

 

30

دوشنبه

30/1/95

دكتر صالحي

دكتر وحيدي

دكتر ازغندي

دكتر فرزبود

دكتر عليايي

دکتر ابوالفتحي

 

31

سه شنبه

31/1/95

دكتر وحيدي

دكتر جهانفر

دكتر ازغندي

دكتر فرزبود

دكتر معنوي

دكتر صباغيان

 

 

 برگشت به صفحه اصلي