اطلاعات آماري

در صد اشغال تخت بيمارستان در آذر ماه 1395 :   95.27 %

متوسط ويزيت درمانگاه (روزانه ) : 460 نفر

متوسط بستري در بخش ( روزانه ) : 14 نفر

متوسط مراجعين اورژانس ( روزانه ) : 235 نفر

 برگشت به صفحه اصلي