اطلاعات آماري

در صد اشغال تخت بيمارستان در فروردين ماه 1395 :  93.26%

متوسط ويزيت درمانگاه (روزانه ) : 397 نفر

متوسط بستري در بخش ( روزانه ) : 13 نفر

متوسط مراجعين اورژانس ( روزانه ) : 208 نفر

 برگشت به صفحه اصلي